Política de privadesa

La visita a aquest lloc web no implica que lusuari estigui obligat a facilitar cap informació. En cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

En compliment del que disposa l’article 13 del RGPD t’informem del següent:

1. Responsable

Nom empresa: Inprisa Autom SL (d’ara endavant, “INPRISA”)

CIF: B72948300

Adreça: Tirso de Molina, 29, Pol. Industrial Almeda, 08940 Cornellà de Lobregat (Barcelona)

Per qualsevol dubte que tinguin podeu contactar a través del següent correu electrònic: inprisa@inprisa.com

2. Informació i consentiment

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari” o els “Usuaris”) queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través del lloc web ubicat a la URL [www.inprisa.com] (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per INPRISA, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, podent l’Usuari determinar, de forma lliure i voluntària si voleu facilitar les vostres dades personals a INPRISA.

3. Finalitat del tractament de dades

L’Usuari, en facilitar voluntàriament les vostres dades personals a través de qualsevol formulari d’aquest Lloc Web i acceptar de forma expressa el seu enviament, autoritza expressament a INPRISA perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades trameses.

La recollida i el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti té com a finalitat principal la de donar resposta a la consulta i enviar-li informació comercial i/o publicitària. No obstant això, també té com a finalitat les accions següents:

 • Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer-ne un seguiment posterior.
 • Gestionar, si escau, la comanda i dur a terme la prestació contractada per l’Usuari, la facturació i el cobrament.
 • Gestionar i controlar la cartera de clients.
 • Gestionar, si escau, el procés de registre de l’Usuari a la Plataforma Online.
 • Valorar i gestionar, si escau, el currículum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

En virtut de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en cap cas INPRISA remetrà publicitat i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial als usuaris sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment. Així mateix, tampoc no remetrà missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviarà cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

Les dades personals que l’usuari faciliti hauran de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

4. Protecció dels menors

No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare/mare/tutor legal vetllar per a la privadesa dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l’ús de les dades personals del menor.

5. Durada del tractament de dades

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte sigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar-hi resposta, i posteriorment es conservaran indefinidament fins que, si escau, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-les.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i la publicitat dels productes o serveis a què fan referència, llevat que s’expressi el teu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si escau, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.
 • Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades indefinidament fins que, si escau, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-les.

6. Drets que té l’usuari en relació amb les dades

L’interessat té els drets següents:

 • Podreu sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemades que us concerneixin (accés)
 • Podreu sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les vostres dades personals. (rectificació)
 • Podreu sol·licitar l’eliminació o limitació del tractament de les vostres dades personals i (supressió i limitació)
 • També podreu sol·licitar que se us posin a disposició les vostres dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica. (portabilitat)

Per a això s’haurà de dirigir per escrit adjuntant una còpia del DNI o document que us identifiqui, a l’adreça Tirso de Molina, 29, Pol. Industrial Almeda, 08940 Cornellà de Lobregat (Barcelona) oa través del nostre correu inprisa@inprisa.com.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant de les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades us convidem a contactar amb nosaltres per solucionar-la.

7. Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de dades és el consentiment exprés de linteressat.

8. Destinataris

Amb l’objectiu de prestar la màxima qualitat, INPRISA necessita compartir les vostres dades personals amb entitats o proveïdors externs que ens ajuden a poder oferir el millor servei.

 • Entitats que ens ajuden amb diferents qüestions relacionades amb el Servei. A INPRISA ens assegurem que tots els nostres proveïdors que poden tenir accés a les teves dades personals actuïn de manera confidencial, lleial i complint amb tot la normativa aplicable.
 • A les entitats financeres mitjançant les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per als fins definits.

9. Mesures de seguretat

INPRISA tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

10. Canvis

INPRISA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

11. Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part d’INPRISA, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.